Lepingu tingimused

1. Üldsätted.

1.1. Õppija asub õppima Viendra Koolitus keelekursusele.

1.2 Õpetaja haigestumise või mõnel muul Koolitajast tingitud põhjusel tundide ärajäämise korral toimuvad ärajäävad tunnid ette või tagant järele kokkuleppel rühmaga.

1.3. Õppetööd ei toimu riiklikel pühadel ja jõuluvaheajal.


2. Lepingu objekt.

2.1. Õppijale osutatava teenuse sisuks on Soome keele suhtluskursus ehitusalase sõnavaraga (edaspidi Kursus).

2.2. Kursuse kogumahuks on 30 akadeemilist tundi.

2.3. Kursuse toimumisajaks on: E, K ja N kell 09:30-12:15

2.4. Kursused toimuvad Koolitaja ruumides aadressil J.Köleri 8, II.korrus, 10150 Tallinn.

2.5. Kursuse kogumaksumus Õppijale on 155 EUR + km


3. Koolitaja õigused ja kohustused.

3.1.  Käesoleva lepingu alusel garanteerib Koolitaja õppeprogrammi täitmise.

3.2. Õpetaja annab õppetöö käigus Tellija soovil individuaalkonsultatsiooni (1 kord kursuse jooksul 15 minutit) tasuta kas enne või pärast tundi vastastikulisel kokkuleppel õpetajaga. Lisakonsultatsioonid on tasulised.

3.3 Koolitajal on õigus Õppija õppegrupist välja arvata, kui Õppija on puudunud ilma mõjuva põhjuseta ja etteteatamiseta kolm või enam korda järjest ning on grupi tasemest maha jäänud ning hakkab seetõttu grupi edasiminekut takistama. Õppija on kohustatud sel juhul tasuma lepingus fikseeritud kursuse maksumuse.

2.4. Koolitajal on õigus kursust edasi lükata kuni üks kuu või ära jätta, kui 3 tööpäeva enne kursuse algust on tavagruppi registreerunud vähem kui 8 inimest, ning minigruppi registreerunud vähem kui 3 inimest.

2.5. Koolitaja väljastab Õppijale tunnistuse kursuse kogumahu läbimise kohta, kui Õppija on osalenud kursuse mahust vähemalt 70%.


4. Õppija õigused ja kohustused.

4.1. Õppijal on õigus loobuda tellimusest kuni 7 (seitse) tööpäeva enne Kursuse algust või peale esimest õppetundi, teavitades Koolitajat sellest kirjalikult. Sellisel juhul saab Õppija 100% kursuse eest selleks hetkeks makstud raha tagasi (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul).

4.2. Õppijal on õigus loobuda tellimusest 7 (seitsme) tööpäeva jooksul enne Kursuse algust või peale teist õppetundi, teavitades Koolitajat sellest kirjalikult. Sellisel juhul saab Õppija 75% kursuse eest selleks hetkeks makstud raha tagasi (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul).

4.3. Hilisemal Kursusest loobumisel on Õppija kohustatud tasuma lepingus fikseeritud kursuse maksumuse.


5. Tasumise kord.

5.1. Õppijal on kohustus tasuda Kursuse eest enne Kursuse alguse kuupäeva vastavalt esitatud arvele.

5.2. Õppija tasub Kursuse eest Koolitaja poolt esitatud arve alusel ülekandega Koolitaja pangaarvele, milline on näidatud Koolitaja poolt esitataval arvel.

5.3. Maksmisega hilinemisel on Koolitajal õigus nõuda Õppijalt viivist 0,05% päevas tähtajaks tasumata jäänud summast vastavalt esitatud arvele.

5.4. Koolitajal on õigus peatada Kursuse läbiviimine Õppijale, kui Õppija ei ole tasunud Kursuse eest arvel märgitud tähtajaks või kui Õppija võlgneb Koolitajale muid tasusid (leppetrahvid, viivised vms.) kuni vastavate summade täies ulatuses tasumiseni.


6. Lõppsätted.

6.1. Lepinguga seonduvad eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus elu- või asukohajärgses kohtus.